Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Oznaczenia firmy spółki: TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Siedziba i adres: 91-321 Łódź, ul. Żeglarska 4

Informacja o sądzie rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000852965
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7292707217
Numer REGON: 360734909 

Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego: Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) wynosi 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy całych) złotych i dzieli się na 500 akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 1 do 500 o wartości nominalnej 110 złotych każda akcja
Struktura akcjonariatu: Jedynym akcjonariuszem Spółki dysponującym 500 imiennymi, nieuprzywilejowanymi akcjami serii A o wartości nominalnej 110 zł każda jest YELLOW TOWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy: Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126. Dom Maklerski uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w dniu 27 września 2007 r. (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/18/28/I/70/1/07).

Informacja o otwarciu rejestru akcjonariuszy i dematerializacji akcji

3 listopada 2021

1.03.2021 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o otwarciu przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem...

Czytaj więcej

Informacja o otwarciu rejestru akcjonariuszy i dematerializacji akcji

3 listopada 2021

1.10.2021 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o odbyciu dnia dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.09.2021 r.), w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusz Mai Ziółkowskiej w Łodzi przy alei Kościuszki pod numerem 87/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się mimo braku formalnego...

Czytaj więcej

Informacja o przekazaniu dokumentów celem otwarcia rejestru akcjonariuszy

3 lutego 2021

4.01.2021 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o przekazaniu do Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem...

Czytaj więcej

Informacja o złożeniu akcji w Spółce

3 lutego 2021

21.12.2020 TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”) informuje o złożeniu przez wszystkich akcjonariuszy akcji Spółki celem ich dematerializacji tj. zastąpienia papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawy z dnia...

Czytaj więcej

Piąte wezwanie do złożenia akcji w Spółce

3 lutego 2021

10.12.2020 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), po raz piąty informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu...

Czytaj więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone © Target PRO 2019