Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Oznaczenia firmy spółki: TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Siedziba i adres: 91-321 Łódź, ul. Żeglarska 4

Informacja o sądzie rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000852965
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7292707217
Numer REGON: 360734909 

Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego: Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) wynosi 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy całych) złotych i dzieli się na 500 akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 1 do 500 o wartości nominalnej 110 złotych każda akcja
Struktura akcjonariatu: Jedynym akcjonariuszem Spółki dysponującym 500 imiennymi, nieuprzywilejowanymi akcjami serii A o wartości nominalnej 110 zł każda jest YELLOW TOWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy: Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126. Dom Maklerski uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w dniu 27 września 2007 r. (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/18/28/I/70/1/07).

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce

7 września 2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej...

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

12 sierpnia 2020

W dniu 12.08 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wybrać do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod...

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący komunikacji z akcjonariuszami

10 sierpnia 2020

W związku z nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1798) od dnia 1 stycznia 2020 roku, Spółka na niniejszej stronie www, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (zakładka „Ogłoszenia dla akcjonariuszy”),...

Czytaj więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone © Target PRO 2019